Skip to content

Hållbart ledarskap/Sustainable leadership

Varför behöver vi ett hållbart ledarskap?

I vår globala värld som vi idag lever i och som ständigt och snabbt förändras är hållbarhet en förutsättning för långsiktig framgång. En kundorienterad verksamhetsutveckling krävs, pga de krav på snabb anpassning och utveckling av organisationen med ständiga förbättringar för att organisationen i slutändan ska överleva konkurrensen på marknaden.

Hållbarhet kan definieras i flera nivåer, såsom ekonomisk, miljö, teknisk och social. Idag talar vi även om att hållbarhet har blivit en konkurrensfördel. För att en arbetsgivare ska kunna behålla sitt ”Talent Management” måste både organisationen och ledarskapet drivas efter hållbarhetsprinciper, som också stödjer den långsiktiga verksamhetsutvecklingen och samhällsansvaret. 

Why do we need sustainable leadership?

In our global world that we live in today that is constantly and rapidly changing, sustainability is a prerequisite for long-term success. A customer-oriented business development is required, due to the demands for rapid adaptation and development of the organization with continuous improvements in order for the organization to ultimately survive the competition in the market.

Sustainability can be defined at several levels, such as economic, environmental, technical and social. Today we also talk about the fact that sustainability has become a competitive advantage. In order for an employer to retain its “Talent Management”, both the organization and its leadership must be driven by sustainability principles, which also support long-term business development and corporate social responsibility.

Vad är hållbart ledarskap?

Ett  hållbart ledarskap bör vara långsiktigt och bygga på kvalitet gällande verksamhetens resultat, medarbetare och resursanvändning. 
William Edwards Demings 14 punkter bygger på hans tankar och filosofier för kvalitet och är en sammanfattning av Demings kvalitetsteorier. Demings 14 punkter är till för företagsledningen vilka helhjärtat och engagerat skall initiera och kontinuerligt arbete med kvalitetsförbättringar.

Demings 14 punkter:

 1. Skapa en kultur för långsiktighet och kontinuerliga förbättringar.
 2. Börja med det nya kvalitetstänkandet.
 3. Försök inte kontrollera in kvalitet.
 4. Reducera antalet leverantörer och titta inte enbart på priset.
 5. Förbättra kontinuerligt alla processer.
 6. Alla skall ha möjlighet till utveckling i arbetet.
 7. Betona vikten av ledarskap.
 8. Utplåna rädsla i organisationen.
 9. Riv murarna mellan avdelningar.
 10. Handla istället för att skapa slogans.
 11. Ta bort ackordsystemen.
 12. Tillåt känslor av yrkesstolthet.
 13. Uppmuntra medarbetarna till utbildning och lärande.
 14. Initiera åtgärder för att starta förändringsprocessen.             

What is Sustainable Leadership?   

Sustainable leadership should be long-term and build on quality regarding the results of the business, employees and use of resources.
William Edwards Deming’s 14 points are based on his thoughts and philosophies on quality and are a summary of Deming’s quality theories. Deming’s 14 points are for the management who wholeheartedly and committed to initiating and continuous work on quality improvements.

Demings 14 points:

 1. Creating a culture for long-term and continuous improvement.
 2. Start with the new quality thinking.
 3. Do not try to check quality.
 4. Reduce the number of suppliers and not just look at the price.
 5. Continuously improve all processes.
 6. Everyone should have the opportunity for development in the work.
 7. Emphasize the importance of leadership.
 8. Erase fear in the organization.
 9. Tear down the walls between departments.
 10. Act instead of creating slogans.
 11. Remove the chord systems.
 12. Allow feelings of professional pride.
 13. Encourage employees to receive education and learning.
 14. Initiate measures to start the change process.