Skip to content

IL-KURSER/IL-COURSES

INDIREKT LEDARSKAP/INDIRECT LEADERSHIP

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef.

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

Som mellanchef måste man kunna balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

Genomförande

Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation.

Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom:

  • Handlingsinriktad påverkan Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.
  • Imageinriktad påverkan
    Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.
  • Kurserna ska alltid ledas av två handledare som har avtal med Försvarshögskolan att leda IL-kurser.

Indirect leadership (IL) is for those who have one or more organizational levels between you and your employees. For example, you can sit on the management team or be the middle manager.

Leadership poses different challenges and difficulties depending on where in the organization it is exercised. The indirect leadership differs in several ways from the direct leadership. In addition to the purely physical distance to the employees, it also involves being able to make quick decisions here and now, think strategically and make long-term decisions.

As a middle manager, you must be able to balance both directives from the top and requirements from the bottom.

Implementation

During the course you will be given the opportunity to analyze, reflect and discuss your own indirect leadership, the role model you make yourself and how it affects employees and the organization.

The focus is on how the influence from the management to the employees is through:

  • Action-oriented impact How the interaction with managers at lower organizational level and how it affects employees and the organization.
  • Image-oriented impact.
  • How the influence is exemplified by the manager. The image the employees have about management influences both interpretation and confidence in the information that is disseminated.

The courses should always be led by two supervisors who have agreements with the Swedish National Defense College to lead IL courses.