Skip to content

Ledarskap/Leadership

hund

UGL-konceptets kurser (UGL, UL och IL) skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

The UGL concept\’s courses (UGL, UL and IL) differ from traditional leadership training in that they have not emerged from a specific theory or with the aim of teaching \”the right way\” to do things. Instead, they are based on an experience-based model that is based on participants\’ reflection \”here and now\”, that is, what happens to themselves and in the group when they perform various tasks that illustrate group pressure, communication, decision-making and joint problem solving.

Vem leder vem….? /Who leads who….?