Skip to content

Om CM/About CM

CM (Catarina Malmrots bakgrund)

 • Magister i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 2014.
 • UGL-handledare
 • SDI-handledare
 • H-instruktör i HLR
 • Universitetsstudier i Lean och projektledning
 • Pol.kand i statsvetenskap, nationalekonomi och 1,5 år juridik
 • Fil.kand i historia och beteendevetenskap
 • Gymnasielärare i sh, hi och juridik
 • Informatik och systemutveckling
 • Sjukvårdsinstruktör och GUF-instruktör
 • Undersköterska/skötare

Jag har undervisat i organisation och ledarskap också.

Arbetat fackligt i tre omgångar under årens lopp. Den sista även på central nivå och har dessutom förhandlat kollektivavtal.

Har arbetat inom Försvarsmakten de senaste 17 åren. Dessförinnan som lärare i kommun och innan dess inom sjukvården i både landsting och kommun.

Konsult och utbildare inom ledarskap, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, förbättringsledning, konflikthantering och hälsa. Är bl.a UGL-handledare (Sveriges bästa ledarskapsutbildning) SDI-handledare och HLR-instruktör.

Jag kan hjälpa dig, ledare och medarbetare att både må bättre och bli effektivare.

Är dessutom distributör av FitLines produkter och vi scannar dig/er om behov finns.

Hör av dig/er så hjälper jag dig/er vidare till både en bättre hälsa och bättre livsstil!


CM background

 • Master of Science in Quality and Leadership Development, 2014
 • UGL supervisor
 • SDI supervisor
 • H-instructor in CPR
 • University studies in Lean and project management
 • Bachelor of political science, economics and 1.5 years of law
 • Bachelor of History and Behavioral Sciences
 • High school teacher in social studies, history and law
 • Informatics and system development
 • Healthcare Instructor and Basic Education Instructor
 • Nurse / attendant

I have also taught organization and leadership.
Worked union in three rounds over the years. The last one also at central level and also negotiators of collective agreements.

Has worked in the Armed Forces for the past 17 years. Before that, as a teacher in the municipality and before that in the healthcare in both county councils and municipalities.

Consultant and trainer in leadership, organizational development, business development, improvement management, conflict management and health. Among others are UGL supervisors (Sweden’s best leadership training) SDI supervisor and CPR instructor.

I can help you, leaders and employees to both feel better and be more efficient.

Is also a distributor of FitLine’s products and we scan you / s if needed.

Get in touch with me and I will help you / you to both a better health and a better lifestyle!