Skip to content

SDI

STRENGTH DEPLOYMENT INVENTORY

Vill du utveckla dina mellanmänskliga relationer, kommunikation och samhörigheten i ditt team? SDI är en kartläggningsmetod som på ett mycket pedagogiskt sätt hjälper människor att förstå olika beteenden hos individer samt stärka relationerna inbördes. Till skillnad från andra frågeformulär är SDI inget test och resultaten utvärderas aldrig.

Det övergripande målet för människor är att göra saker så att de känner sig värdefulla och uppskattade. Genom SDI blir det som är värdefullt och motiverande för människor tydligare för omgivningen och då kan samarbetsförmågan i teamet utvecklas.

Kvaliteten hos en organisation är beroende av kvaliteten av dess relationer mellan medarbetarna och kvaliteten i varje enskild persons prestation är beroende av dennes uppfattning av sitt egenvärde. motiverande för människor tydligare för omgivningen och då kan samarbetsförmågan utvecklas.

Genom att genomföra SDI höjs kvaliteten i organisationen genom att:

 • Om jag förstår behov och beteenden hos personalen kan jag leda dem bättre
 • Varför individer beter sig som de gör och vad som ligger bakom beteendet
 • Hur stark gruppen är om allas personliga styrkor får komma fram
 • Hur du tar och ger effektiv feedback utifrån mottagarens behov
 • Relationerna stärks då medarbetarna lär känna varandra bättre
 • Underlag för ständig utveckling genom reflexiva samtal
 • Att förebygga stress,  psykisk ohälsa och konflikter

SDI genomförs under ledning av utbildad handledare som är examinerade. Upplägget består av handledda diskussioner som varvas med individuella övningar och övningar i grupp. Målsättningen skräddarsys mot kundens unika behov och kan fokuseras mot ledarskap, grupputveckling, teambuilding eller konflikthantering. SDI kan genomföras under del av dag upp till flera dagar med utgångspunkt från kundens behov och önskad målsättning..

SDI lämpar sig både för arbetsgrupper som vill utveckla samarbetet och nå högre effektivitet samt chefer och ledare som vill bli bättre på att leda samt coacha individer och grupper.

Do you want to develop your interpersonal relationships, communication and togetherness in your team? SDI is a mapping method that in a very pedagogical way helps people to understand different behaviors of individuals as well as to strengthen relationships among themselves. Unlike other questionnaires, SDI is not a test and the results are never evaluated.

The overall goal of people is to do things so that they feel valuable and appreciated. Through SDI, what is valuable and motivating for people becomes clearer to the environment, and then the ability to cooperate in the team can be developed.

The quality of an organization depends on the quality of its relationships between employees and the quality of each individual’s performance depends on his or her perception of their self-worth. motivating people more clearly for the environment and then the ability to cooperate can be developed.

By implementing SDI, the quality of the organization is increased by:

 • If I understand the needs and behaviors of the staff, I can better guide them
 • Why individuals behave as they do and what is behind the behavior
 • How strong the group is if everyone’s personal strengths can emerge
 • How to take and provide effective feedback based on the recipient’s needs
 • Relationships are strengthened as employees get to know each other better
 • Basis for continuous development through reflective conversations
 • To prevent stress, mental illness and conflicts


SDI is conducted under the guidance of trained supervisors who are examined. The presentation consists of supervised discussions that are interspersed with individual exercises and group exercises. The goal is tailored to the customer’s unique needs and can be focused on leadership, group development, team building or conflict management. SDI can be implemented during part of the day up to several days based on the customer’s needs and the desired goal ..

SDI is suitable both for working groups who want to develop the collaboration and achieve higher efficiency, as well as managers and leaders who want to become better at managing and coaching individuals and groups.