Skip to content

UGL-KURSER/UGL-COURSES

UTVECKLING AV GRUPP & LEDARE

Sveriges mest eftertraktade och populära ledarskapsutveckling? under många år inom både näringslivet och den offentliga sektorn.

Den vänder sig till chefer och ledare som vill upptäcka och lära sig hur ledarskapet och dynamiken påverkar gruppen.

UGL-konceptets kurser skiljer sig från traditionell ledarskapsutbildning genom att de inte vuxit fram utifrån en specifik teori eller i syfte att lära ut ”rätt sätt” att göra saker. Istället bygger de på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Deltagarnas olika tolkningar och egna upplevelser av uppgiften/övningarna och hur den ska lösas leder till att de behöver hitta vägar att hantera sina motsättningar, så att samarbete kan ske utan att de behöver anpassa sig till den grad att de förtränger sina ”jag”. Till sin hjälp får de ”påfyllnad” av teorier som beskriver det som sker i gruppen. På så sätt normaliseras processen, deltagarna får en gemensam begreppsapparat och de kan med hjälp av den ”sätta ord” på de erfarenheter de får och därmed utveckla sitt kunnande.

Runt 150 000 personer har inspirerats, stärkts och utvecklats i sin roll som ledare och medarbetare genom UGL under mer än 30 års tid. För att följa med i utvecklingen har konceptet regelbundet uppdaterats med den senaste forskningen och metodiken.

UGL fördjupar dina kunskaper inom följande områden:

 • Individens roll i gruppen
 • Gruppens mognad och utveckling
 • Metoder för att hjälpa gruppen att utvecklas
 • Kommunikation kopplat till samspel och konflikthantering
 • Ledarbeteende i relation till individens och gruppens behov

UGL hjälper dig att utveckla:

 • Effektivare konflikthantering
 • Ökad självkänsla genom ökad självinsikt
 • Din effektivitet som ledare på sammanträden och möten
 • Ökad förmåga till ett kompetensutvecklande ledarskap
 • Effektivare hantering av stress
 • Insikt om hur grupper utvecklas samt individens roll i detta
 • Förmågan att kommunicera effektivare
 • Din erfarenhet av olika gruppdynamiska metoder

UGL är en gruppdynamisk och praktisk utbildning där fokus ligger på deltagarnas egna upplevelser av övningar och teorier i kursen. Pedagogiken är upplevelsebaserad och under genomförandet varvas teorier med deltagarnas egna upplevelser.

Under kursen får deltagarna insikt om sin egen roll i gruppen och hur ledarskapet påverkar gruppens utveckling. Deltagarna jobbar aktivt under kursen med sina egna förbättringsområden och frambringar personlig utveckling.

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därmed bli en bättre ledare.

Utbildningen genomförs i grupper om 8 – 12 personer och leds av två handledare som är utbildade och examinerade av Försvarshögskolan. Innehållet i kursen situationsanpassas till deltagarnas och gruppens behov, vilket gör att den individuella utvecklingen optimal.

UGL är en krävande kurs och du bör vara i psykisk balans med dig själv och din omgivning under genomförandet.

Kursen omfattar fem dagars intensiv utbildning med verksamhet alla kvällar. All utbildning är handledarledd och kursen genomförs i internatform. Kursens unika uppläggning kräver närvaro under hela kurstiden.

I våra UGL kurser strävar vi efter att du skall möta för dig ”främmade människor” för att du skall få optimal personlig utveckling genom erfarenhetsutbytet mellan er.

 


UGL – Understanding Group and Leader

The UGL- Understanding Group and Leader- course was developed for the Swedish National Defence Academy in 1981. In the late 1980´the UGL course became increasingly popular within the Swedish business community and is today considered one of the best- and by far the most attended leadership development course in Sweden.

UGL will give you an increased understanding of how group dynamics affect results and how leadership style should be adapted to the group´s maturity stage and specific task at hand.

The course is built around Ph.D Susan A Wheelan´s theory IMGD-Integrated Model of Group Development. The basis for this theory is more than 30 years of research.

UGL course, for whom:

UGL in English provides an opportunity for companies and organizations to offer their international employees the same training as their Swedish employees. The course is suited for managers at all levels within the organization.

Contents

Participants will be given an opportunity, during five days, to experience and follow the development of the individual as wella s the group. You will be given the opportunity to practice your own leadership and to receive feedback on your ways on how you influence the group. 

You will receive essential tools such as:

 • Group maturity assessment
 • Conflict resolution
 • Effective communication
 • Situational leadership
 • How to give and receive feedback

How

Groupsize: 8-12 participants. The course is led by 2 certified facilitators. The facilitators are certified by The Swedish National Defence College.

The course is five days in length and requires full attendance (arriving on Monday morning and leaving Friday afternoon). You will also have working periods in the evenings.