Skip to content

UL-KURSER/UL COURSES

UTVECKLANDE LEDARSKAP/DEVELOPING LEADERSHIP

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du.

Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund.

Vad är utvecklande ledarskap?

En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:

 • Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
 • En teoretisk modell.
 • En metod för personlig ledarutveckling.
 • Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.

Modellen ger en riktning för önskad utveckling och baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen.

Är en ny banbrytande utbildning som vänder sig till chefer och ledare i organisationer och företag som vill utveckla sitt ledarskap och stärka sig i rollen som chef. Kursen bygger på senaste forskningen och tillämpningen av ledarskap. Utvecklande Ledarskap tillämpas som modell för ledarskapet sedan 2003 i Försvarsmakten och i vissa myndigheter och är numera en populär chefs och ledarskapsutbildning inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Syftet med kursen är att göra chefer och ledare effektivare och lära sig att tillämpa det Utvecklande Ledarskapet genom att:

 • Förstå och använda modellen Utvecklande Ledarskap i arbetsgrupp och organisation
 • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar
 • Få feedback ur ett 360 graders perspektiv genom bedömningsformuläret
 • Förändra och förstärka handlingar för ökad effektivitet i arbetsgrupper
 • Nå högre självinsikt och därigenom få större självförtroende
 • Reflektera och ha dialog om eget och andras ledarskap
 • Utarbeta en personlig handlingsplan för ledarskapet
 • Motiverade medarbetare

Det finns en avgörande skillnad mellan det utvecklande och det konventionella ledarskapet. Detta har att göra med hur medarbetarna motiveras. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen. Det får ofta till följd att medarbetarna visserligen utför sina uppgifter men att de inte känner någon större motivation att anstränga sig utöver detta. Målet och måluppfyllelsen är förbehållet ledaren. Den utvecklande ledaren får däremot medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.

Med ett ledarskap som präglas av krav och belöning liksom kontroll, kan man när det fungerar bra, nå de mål man kommit överens om på kort sikt. På lång sikt kan man med ett utvecklande ledarskap komma längre.

Innan kursstart sker kartläggning av nuvarande ledarskap. Detta sker med ett bedömningsformulär som besvaras av deltagaren och omgivningen runt omkring. Sammanställningen görs på vetenskaplig grund av Försvarshögskolan och formuläret delas ut under kursen. Ledarformuläret är en sammanvägd uppfattning om deltagarens ledarskap.

Kursen omfattar helhetssyn av ledare, grupp och organisation. Teori om det Utvecklande Ledarskapet varvas med grupparbeten och diskussioner i mindre och större grupper med ledarformuläret som grund. Deltagarna reflekterar aktivt över sitt eget ledarskap och egna erfarenheter i samråd med kursen och får kontinuerlig feedback för att utveckla sitt ledarskap.

Sedan tillämpar deltagaren det Utvecklande Ledarskapet med stöd av egen framtagen personlig handlingsplan. Vid en återträff senare stöttas deltagarna av varandra och handledarna i fullföljandet av handlingsplanen.

Kursen omfattar totalt fyra dagar med tre dagars grundkurs och en uppföljningsdag efter två till tre månader. Kursen genomförs i grupp med 8-15 deltagare och leds av handledare som är utbildade och examinerade av Försvarshögskolan.

An evolving leadership is when the leader has a leadership style that develops his employees. This allows you to achieve a more efficient organization where employees strive for the same goals as you.

The model for developmental leadership is characterized by the leader acting as an example and raising questions about morality and ethics and acting on the basis of a visible value base.

What is developmental leadership?

A developing leader is also characterized by inspiration and motivation in order to stimulate participation and creativity as well as personal care which is about giving support but also confronting a good purpose, both for the individual and for the organization.

The Development Leadership concept includes:

 • An assessment form (ULL) for personal feedback.
 • A theoretical model.
 • A method of personal leadership development.
 • The assessment form can be seen as an inventory of the manager’s current leadership behaviors.

The model provides a direction for the desired development and is based on the frequency of behaviors over time. A higher frequency of developmental leadership leads to a favorable organizational outcome as well as a more favorable individual development for everyone in the group.

Is a new groundbreaking education aimed at managers and leaders in organizations and companies who want to develop their leadership and strengthen themselves in the role of manager. The course is based on the latest research and application of leadership. Developmental Leadership has been applied as a model for leadership since 2003 in the Swedish Armed Forces and in some authorities and is now a popular manager’s and leadership training in business and public administration.

The aim of the course is to make managers and leaders more effective and learn to apply the Developmental Leadership by:

 • Understand and use the Development Leadership model in the working group and organization
 • Be able to analyze, reflect on and consciously develop their daily leadership actions
 • Get feedback from a 360-degree perspective through the assessment form
 • Modify and strengthen documents for increased efficiency in working groups
 • Reach higher self-awareness and thereby gain greater self-confidence
 • Reflect and have dialogue about own and others’ leadership
 • Develop a personal action plan for leadership
 • Motivated employees

There is a crucial difference between the developmental and the conventional leadership. This has to do with how employees are motivated. The conventional leader uses more of whip and carrot and more often refers to duties and obligations, laws and regulations than to common values, goals and interests. It often results in the fact that employees do perform their tasks, but that they do not feel any great motivation to make an effort beyond this. The goal and the achievement of the goal are reserved for the leader. The developing leader, on the other hand, gets the employees to embrace the same long-term goals that he or she has. The driving force in the work comes from within the employees themselves.

With a leadership that is characterized by demands and rewards as well as control, when it works well, you can achieve the goals you have agreed upon in the short term. In the long term, with a developing leadership, you can come further.

Before the course starts, the current leadership is mapped. This is done with an assessment form that is answered by the participant and the surrounding area. The compilation is done on a scientific basis by the Swedish National Defense College and the form is distributed during the course. The leader form is a balanced view of the participant’s leadership.

The course includes a holistic view of leaders, groups and organizations. Theory of the Developmental Leadership is interspersed with group work and discussions in smaller and larger groups with the leadership form as the basis. The participants actively reflect on their own leadership and their own experiences in consultation with the course and receive continuous feedback to develop their leadership.

Then the participant applies the Developmental Leadership with the support of their own personalized action plan. At a reunion later, the participants are supported by each other and the supervisors in the completion of the action plan.

The course comprises a total of four days with a three-day basic course and a follow-up day after two to three months. The course is conducted in a group of 8-15 participants and is led by supervisors who are trained and examined by the Swedish National Defense College.